Dofinansowanie z programu priorytetowego KAWKA

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z likwidacją wysokej emisji CO2 w ramach program pilotażowy KAWKA.

Kwota dofinansowania wynosi nawet do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji, natomiast zaangażowanie pozostałych środków uzależnione jest od poszczególnego WFOŚiGW.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

Nabór wniosków skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w Programach Ochrony Powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji. Ostatecznymi odbiorcami będą podmioty korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta.

Warunki do spełnienia dla przedsięwzięć Programu „Kawka":

- Miasta powyżej 10.000 mieszkańców (nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na obszarze których jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w odniesieniu do:

- Poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego jako średnia 24-godzinna.

- Poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

- Likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

- Rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci.

- Zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym.

- Termomodernizacja budynków wielorodzinnych zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Budżet programu: 400 mln zł.

Okres obowiązywania Programu: 2013 – 2018.

Dofinansowanie:Intensywność dofinansowania udzielanego przez WFOSiGW z udziałem środków NFOSiGW
1) kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFSiGW w formie dotacji;
2) przy określaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

Przyjmowanie wniosków:Wnioski od WFOSiGW będą przyjmowane w terminie 180 dni roboczych od daty ogłoszenia naboru przez NFOSiGW. Nabory będą powtarzane do wyczerpania środków NFOSiGW.

Ogłaszanie wniosków:   Terminy składania wniosków dla beneficjentów określają indywidualnie WFOSiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swojej stronie internetowej.

Forma dofinansowania: Dotacja udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków udostępnionych przez NFOSiGW.

 

f