Program Ograniczenia Niskiej Emisji Spalin

Program niskiej emisji spalin

Podstawowym celem Programu PONE jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez KOMPLEKSOWĄ LIKWIDACJĘ istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne).

Program ONE realizowany jest ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Ile można uzyskać dofinansowania?

W tym programie mieszkaniec może otrzymać dofinansowanie do instalacji ekologicznych w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak rzeczywista kwota dofinansowania dla danej gminy jest ustalana indywidualnie. Docelowa kwota dofinansowania jest również uzależniona od wysokości kosztów inwestycji poniesionych i udokumentowanych przez inwestora.

Dla kogo dopłaty?

Z dofinansowania skorzystać mogą mieszkańcy, którzy zdecydowali się na urządzenie ekologiczne w ramach Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). W większości przypadków dotyczy on tylko modernizacji budynków, w których planowana jest wymiana starego kotła na paliwo stałe na nowoczesny, i przy okazji tej wymiany gmina może pokryć też część kosztów związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych lub pomp ciepła.

Kryteria programu w każdej gminie mogą być ustalane nieco inaczej, dlatego jeśli w naszej gminie realizowany jest program PONE, najpierw należy dowiedzieć się, na jakich zasadach przyznawane są dopłaty i złożyć wymagane dokumenty. Warto dopytać o termin podjęcia przez gminę decyzji oraz termin wpłaty dofinansowania.

Co trzeba zrobić żeby otrzymać dofinansowanie?

Aby ubiegać się o dofinansowanie niezbędne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy, a następnie zawarcie umowy o dofinansowanie z gminą. Wnioski są przyjmowane w określonym czasie ustalonym przez Urząd Miasta lub Urząd Gminy.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest:

- posiadanie aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych wraz z dowodami ich wywozu za co najmniej ostatni rok kalendarzowy.

- w przypadku posiadania pieca węglowego, piec ten musi posiadać atest z roku jego produkcji.

- budynek mieszkalny jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (odebrany przez Nadzór Budowlany i posiadał nadany numer porządkowy).

Obsługa programu

Urząd Miasta lub Gminy wybiera w przetargu Operatora Programu (co roku jest ogłaszany przetarg na wybór Operatora), który zajmuje się obsługą Programu. Operator Programu wyznacza na czas realizacji programu punkt informacyjny, w którym załatwiane są wszelkie formalności związane z PONE.

Do obowiązków Operatora należy m.in.:

- przeprowadzenie weryfikacji osób zapisanych na listy oczekujących na instalację kolektorów słonecznych

- weryfikację dokumentów złożonych przez Inwestorów,

- sporządzenie listy firm instalujących kolektory słoneczne i weryfikację złożonych przez nich dokumentacji oraz udostępnianie ich Inwestorom,

- sporządzanie umów,

- nadzór i kontrolę nad realizacją,

- uczestnictwo przy odbiorach końcowych.

f